Phiên bản R67

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R67

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R67

 

1.Nghiệp vụ mới

1. Cán bộ QLTS mong muốn gửi - nhận - tổng hợp mẫu: Mẫu số C55a-HD: Bảng tính hao mòn để đáp ứng yêu cầu của đơn vị chủ quản

2. Cán bộ QLTS hạ tầng đường bộ mong muốn ghi nhận thông tin kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ tại cuối mỗi kỳ Tháng, Quý, Năm

3. Cán bộ QLTS mong muốn xuất được các biến động của tài sản Nhà nước để nhập được vào phần mềm ĐKTS của cục Công sản

4. Cán bộ quản lý tài sản mong muốn Bổ sung mẫu Báo cáo "Tổng hợp thiết bị công nghệ thông tin" chi tiết theo bộ phận sử dụng để hỗ trợ lập kế hoạch mua sắm tài sản

2.  Nghiệp vụ thay đổi

1. Cán bộ QLTS mong muốn cột giá trị còn lại thể hiện đúng số liệu đến thời điểm in báo cáo để đảm bảo tính chính xác của số liệu - đối với những đơn vị Khi in Báo cáo kê khai tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu

2. Cán bộ QLTS kiến nghị chặn và có cảnh báo khi lập biên bản kiểm kê 2 lần trong cùng một ngày cho cùng một bộ phận để in báo cáo kiểm kê cho ra số liệu chính xác

3. Kế toán muốn danh sách tài sản chỉ hiển thị những tài sản phát sinh từ năm đó trở về trước, không hiển thị những tài sản phát sinh năm sau để tránh nhầm lẫn

4. Khách hàng mong muốn có thể sửa được thông tin về hiện trạng bố trí sử dụng trên thông tin tài sản để số liệu báo cáo công khai được đầy đủ