Cán bộ QLTS kiến nghị chặn và có cảnh báo khi lập biên bản kiểm kê 2 lần trong cùng một ngày cho cùng một bộ phận để in báo cáo kiểm kê cho ra số liệu chính xác

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R67 >

Cán bộ QLTS kiến nghị chặn và có cảnh báo khi lập biên bản kiểm kê 2 lần trong cùng một ngày cho cùng một bộ phận để in báo cáo kiểm kê cho ra số liệu chính xác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Đáp ứng nhu cầu hiển thị đúng số liệu tài sản trên báo cáo kiểm kê tài sản cố định khi có trường hợp đơn vị lập hai chứng từ kiểm kê cho cùng một ngày với cùng một bộ phận sử dụng, phần mềm thay đổi lại cách lấy số liệu lên báo cáo kiểm kê đồng thời bổ sung cảnh báo khi đơn vị lập hai chứng từ kiểm kê trong một ngày cho cùng một bộ phận

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Vào menu Kiểm kê, thực hiện lập mới chứng từ kiểm kê tài sản tại ngày 31/12/2016 cho bộ phận Tất cả

Nhấn Cất/Cất và Đóng để lưu lại chứng từ

 

kk01

Lập tiếp một chứng từ kiểm kê vào ngày 31/12/2016 cho bộ phận Tất cả. Khi nhấn Cất, phần mềm sẽ không lưu lại chứng từ kiểm kê đó, đồng thời có cảnh báo như sau

thong bao kk