Kế toán muốn danh sách tài sản chỉ hiển thị những tài sản phát sinh từ năm đó trở về trước, không hiển thị những tài sản phát sinh năm sau để tránh nhầm lẫn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R67 >

Kế toán muốn danh sách tài sản chỉ hiển thị những tài sản phát sinh từ năm đó trở về trước, không hiển thị những tài sản phát sinh năm sau để tránh nhầm lẫn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Để đáp ứng nhu cầu xem được danh sách tài sản tại đơn vị theo từng năm làm việc, phần mềm thay đổi lại cách thức hiển thị tài sản trên danh sách tài sản như sau

Khi khách hàng chọn xem dữ liệu tài sản ở Năm làm việc nào, thì danh sách tài sản chỉ hiển thị những tài sản có Năm theo dõi nhỏ hơn hoặc bằng Năm làm việc chọn xem

Với tài sản có Năm theo dõi lớn hơn Năm làm việc thì không hiển thị trên danh sách tài sản của năm đó

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Trên màn hình danh sách tài sản, chỉ hiển thị các tài sản có Năm theo dõi nhỏ hơn hoặc bằng Năm làm việc đang chọn

 

danh sach ts nam td

 

Danh sách tài sản sẽ tự động cập nhật lại khi người dùng thay đổi năm làm việc