Khách hàng mong muốn có thể sửa được thông tin về hiện trạng bố trí sử dụng trên thông tin tài sản để số liệu báo cáo công khai được đầy đủ

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R67 >

Khách hàng mong muốn có thể sửa được thông tin về hiện trạng bố trí sử dụng trên thông tin tài sản để số liệu báo cáo công khai được đầy đủ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Đáp ứng nhu cầu khai báo bù thông tin Hiện trạng bố trí sử dụng của tài sản, khi trước đó tài sản đã được đưa vào sử dụng, nhưng CBQLTS khai báo thiếu thông tin Hiện trạng bố trí sử dụng, nên cuối năm không lên đủ thông tin trên báo cáo công khai biểu số 04: Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

 

* Lưu ý: Đối với các tài sản kê khai là Ô tô, để điều chỉnh lại thông tin Hiện trạng bố trí sử dụng, người dùng phải lập chứng từ Thay đổi thông tin cho tài sản

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Mở chi tiết một tài sản có trạng thái Đang sử dụng (đã có các chứng từ phát sinh liên quan) => Thông tin Hiện trạng bố trí sử dụng vẫn cho phép người dùng nhập bù hoặc chỉnh sửa lại

 

HT bo tri SD

 

Nhấn Cất/Cất và Đóng để lưu lại thông tin Hiện trạng bố trí sử dụng mới cho tài sản.

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo công khai, in Báo cáo công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác => Thông tin Hiện trạng bố trí sử dụng của tài sản trên báo cáo đã được cập nhật

 

bao cao 04 bo sung