Cán bộ quản lý tài sản mong muốn Bổ sung mẫu Báo cáo "Tổng hợp thiết bị công nghệ thông tin" chi tiết theo bộ phận sử dụng để hỗ trợ lập kế hoạch mua sắm tài sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R67 >

Cán bộ quản lý tài sản mong muốn Bổ sung mẫu Báo cáo "Tổng hợp thiết bị công nghệ thông tin" chi tiết theo bộ phận sử dụng để hỗ trợ lập kế hoạch mua sắm tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Đáp ứng nhu cầu thống kê được các tài sản theo một số loại tài sản chuyên dùng và theo bộ phận sử dụng của đơn vị Phòng Giáo dục - Đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu, để đơn vị chủ quản có thể ra quyết định trang cấp tài sản cho các năm tiếp theo

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Vào Menu Tra cứu, thực hiện chức năng Xuất khẩu báo cáo thống kê thiết bị công nghệ thông tin

XK_thongkeCNTT

Trên màn hình tham số xuất khẩu báo cáo thống kê... nhập lần lượng:

- Mục đích sử dụng: nhập mục đích sử dụng của các tài sản cần thống kê (VD: dạy học, ...)

- Tên bộ phận sử dụng: nhập tên của các bộ phận sử dụng cần thống kê tài sản

- Loại tài sản: tích chọn các loại tài sản cần thống kê ()

- Nhấn Xuất khẩu để lấy ra danh sách tài sản cần thống kê

XK_thongkeCNTT_01

Baocao_TKTBTinhoc

 

Lưu ý:

- Để chọn nhiều loại tài sản cần thống kê: thực hiện lọc đến loại tài sản và tích chọn, sau đó thực hiện lọc đến loại tài sản khác và tích chọn, ...