Phiên bản R66.1

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R66.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề phát triển trong phiên bản R66.1

 

1.Cán bộ QLTS muốn dễ dàng xem được thông tin lô tài sản để chọn được chính xác lô tài sản cần ghi giảm