Cán bộ QLTS mong muốn trên báo cáo Bảng tính hao mòn có thể hiển thị được tài sản đại diện của lô hoặc chi tiết đến từng tài sản trong lô để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị.

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R64 >

Cán bộ QLTS mong muốn trên báo cáo Bảng tính hao mòn có thể hiển thị được tài sản đại diện của lô hoặc chi tiết đến từng tài sản trong lô để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để đáp ứng nhu cầu quản lý tại các đơn vị có khai báo và theo dõi tài sản theo lô, Bảng tính hao mòn tài sản cho phép người dùng tùy chọn hiển thị được tài sản đại diện của lô hoặc hiển thị chi tiết đến từng tài sản trong lô

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Tại năm làm việc, lập chứng từ tính hao mòn năm cho tài sản

Vào menu Báo cáo/Báo cáo theo chế độ kế toán, tích đúp vào báo cáo C55a-HD: Bảng tính hao mòn TSCĐ.

 

tham so bang tinh HM

 

Trên bảng tham số của báo cáo, chọn kỳ báo cáo là năm hiện tại. Tích chọn tham số Chi tiết theo từng tài sản. Để báo cáo hiển thị được chi tiết đến từng tài sản lô đã khai báo trong kỳ, tích chọn thêm tham số Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô; sau đó nhấn Đồng ý. Báo cáo hiển thị lên theo mẫu như sau:

 

 

bang tinh HM c55a chi tiet lo

 

Để báo cáo in lên chỉ hiển thị tài sản đại diện của lô đã khai báo trong kỳ, quay lại bảng tham số, BỎ TÍCH CHỌN tham số Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô; sau đó nhấn Đồng ý. Báo cáo hiển thị lên theo mẫu như sau:

 

bang tinh HM c55a k hien thi lo

Lưu ý: Khi in Bảng tính hao mòn TSCĐ trực tiếp tại chứng từ tính Hao mòn, báo cáo sẽ mặc định hiển thị tài sản đại diện của lô mà không hiển thị chi tiết đến từng tài sản trong lô.

 

in bang tinh HM tai chung tu