Phiên bản R64

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R64

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R64

 

1.Nghiệp vụ mới

1.Cho phép chuyển đổi tài sản có số lượng lớn đã khai báo trên phần mềm thành tài sản theo lô, theo đúng nhu cầu quản lý của đơn vị.

2.Cho phép hủy chuyển đổi tài sản lô thành tài sản thông thường với các tài sản đã được tách từ tài sản thông thường thành tài sản theo lô.

3.Cán bộ QLTS mong muốn trên báo cáo Sổ tài sản cố định có thể hiển thị được tài sản đại diện của lô hoặc chi tiết đến từng tài sản trong lô để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị.

4.Cán bộ QLTS mong muốn trên báo cáo Bảng tính hao mòn có thể hiển thị được tài sản đại diện của lô hoặc chi tiết đến từng tài sản trong lô để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị.

5.Cán bộ QLTS mong muốn trên báo cáo kiểm kê tài sản cố định có thể hiển thị được tài sản đại diện của lô hoặc chi tiết đến từng tài sản trong lô để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị.

6.Cán bộ QLTS mong muốn trên Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng, có thể hiển thị được tài sản đại diện của lô hoặc chi tiết đến từng tài sản trong lô để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị.

 

2.Nghiệp vụ thay đổi

1.Cán bộ QLTS mong muốn có báo cáo CCDC khi xem toàn đơn vị không hiển thị các chứng từ điều chuyển nội bộ để thuận tiện đối chiếu với kế toán.