Đơn vị tổng hợp mong muốn nhận và tổng hợp Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) trên phần mềm QLTS.VN

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R64.1 >

Đơn vị tổng hợp mong muốn nhận và tổng hợp Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) trên phần mềm QLTS.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Để đáp ứng nhu cầu gửi, nhận và tổng hợp báo cáo tại các đơn vị QLTS và tổng hợp, kể từ phiên bản R64.1, phần mềm QLTS.VN đã bổ sung Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng).

 

 

Cách thao tác

 

1. Đối với đơn vị gửi - nhận báo cáo

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Vào menu Báo cáo/Báo cáo/Báo cáo gửi đơn vị cấp trên, nhấn Lập báo cáo

Chọn Kỳ báo cáoCả năm, sau đó tích chọn vào Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng)

Nhấn Lập báo cáo

 

form tham so lap bao cao

 

Sau khi lập xong, dòng báo cáo sẽ được hiển thị trong danh sách báo cáo đã lập

Nhấn Xem để kiểm tra chi tiết báo cáo

 

xem bao cao 02c

 

 

 

bao cao 02 C hien thi khoi luong

 

2. Đối với đơn vị tổng hợp báo cáo

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Vào menu Báo cáo/Tổng hợp báo cáo/Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên, phê duyệt Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) của các đơn vị cấp dưới đã gửi lên

Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo. Trên danh sách báo cáo, tích chọn Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng)

 

 

tong hop bao cao 02c

 

Nhấn Tiếp tục

Tại bước tiếp theo, tích chọn vào các đơn vị đã gửi báo cáo và được phê duyệt. Nhấn Lập báo cáo

Sau khi lập xong, dòng báo cáo sẽ được hiển thị trong danh sách báo cáo đã tổng hợp

Nhấn Xem để kiểm tra chi tiết báo cáo

 

xem bao cao tong hop 02c

 

 

bao cao 02c tong hop

bao cao 02 c tong hop 1

bao cao 02c tong hop 2