Phiên bản R64.1

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R64.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề phát triển trong phiên bản R64

 

1.Nghiệp vụ mới

1.Đơn vị tổng hợp mong muốn nhận và tổng hợp Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) trên phần mềm QLTS.VN