Phiên bản R65

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R65

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R65

 

 

1.Nghiệp vụ thay đổi

1. Cập nhật danh mục tài sản cố định vô hình và tài sản cố định đặc thù theo quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang

 

2.Sửa lỗi

1.Lỗi trên màn hình chọn tài sản chi tiết của chức năng Ghi tăng: không chọn được dòng tài sản khác ngoài dòng đầu tiên

2.Lỗi khi nhấn In trên chức năng Xuất khẩu

3.Lỗi không in được báo cáo trên chứng từ bảo dưỡng tài sản

4.Thay đổi lại cơ chế hiển thị tên mẫu báo cáo

5.Không thao tác được trên chứng từ phân bổ CCDC đơn vị đã lập, thời gian tải trang lâu

6.Lỗi các giao diện có màn hình chức năng nằm trên 1 màn hình chức năng khác thì giao diện sau đang bị nằm trong giao diện trước đó

7.Lỗi một số giao diện có chọn dòng, hiện tại không sử dụng được tính năng click đúp để chọn ra danh sách

8.Chưa lưu được thông tin khi Sửa màn hình khai báo tài sản, thay đổi phòng ban

9.Lỗi thông tin chi tiết của báo cáo tổng hợp vẫn hiển thị dù đã chuyển sang năm làm việc khác

10. Lỗi giao diện Chọn tài sản trên chứng từ ghi giảm bị hiển thị không chính xác, khi chọn dòng tài sản cuối của trang

11. Lỗi khi đánh giá lại tài sản, không hiển thị được thông tin nguyên giá theo nguồn hình thành

12. Lỗi không cuộn trang được trên giao diện chọn tài sản lô

13. Lỗi khi thực hiện nhập khẩu tệp từ MIMOSA theo chế độ ghi đè - thông tin tài sản bị nhập khẩu sai