Cán bộ QLTS mong muốn trên báo cáo kiểm kê tài sản cố định có thể hiển thị được tài sản đại diện của lô hoặc chi tiết đến từng tài sản trong lô để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị.

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R64 >

Cán bộ QLTS mong muốn trên báo cáo kiểm kê tài sản cố định có thể hiển thị được tài sản đại diện của lô hoặc chi tiết đến từng tài sản trong lô để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để đáp ứng nhu cầu quản lý tại các đơn vị có khai báo và theo dõi tài sản theo lô, Báo cáo kiểm kê TSCĐ cho phép người dùng tùy chọn hiển thị được tài sản đại diện của lô hoặc hiển thị chi tiết đến từng tài sản trong lô.

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Tại năm làm việc, lập chứng từ tính hao mòn năm cho tài sản

Vào menu Báo cáo/Báo cáo theo chế độ kế toán, tích đúp vào báo cáo Báo cáo kiểm kê TSCĐ.

 

tham so kiem ke TS

 

Trên bảng tham số của báo cáo, chọn kỳ báo cáo là năm hiện tại. Để báo cáo hiển thị được chi tiết đến từng tài sản lô đã khai báo trong kỳ, tích chọn thêm tham số Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô; sau đó nhấn Đồng ý. Báo cáo hiển thị lên theo mẫu như sau:

 

 

bao cao kiem ke TSCD chi tiet lo

 

 

Để báo cáo in lên chỉ hiển thị tài sản đại diện của lô đã khai báo trong kỳ, quay lại bảng tham số, BỎ TÍCH CHỌN tham số Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô; sau đó nhấn Đồng ý. Báo cáo hiển thị lên theo mẫu như sau:

 

 

bao cao kiem ke TS k chi tiet lo

 

Khi in Báo cáo kiểm kê TSCĐ trực tiếp tại chứng từ Kiểm kê TSCĐ, tùy chọn tích vào tham số Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô nếu muốn hiển thị chi tiết đến từng tài sản trong lô hoặc không tích chọn trong trường hợp chỉ muốn hiển thị các tài sản đại diện của các lô đã khai báo.

 

Đối với Báo cáo kiểm kê TSCĐ gửi nhận lên đơn vị cấp trên hoặc mẫu tổng hợp tại đơn vị chủ quản, báo cáo sẽ mặc định hiển thị chi tiết các tài sản theo lô đã khai báo.