Cán bộ QLTS mong muốn trên các báo cáo Báo cáo kiểm kê TSCĐ khi gửi nhận qua phần mềm có thể hiển thị được dòng đại diện Lô thay vì hiển thị từng tài sản chi tiết trong lô

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R66 >

Cán bộ QLTS mong muốn trên các báo cáo Báo cáo kiểm kê TSCĐ khi gửi nhận qua phần mềm có thể hiển thị được dòng đại diện Lô thay vì hiển thị từng tài sản chi tiết trong lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Đáp ứng nhu cầu hiển thị thông tin đại diện của lô trên Báo cáo kiểm kê tài sản cố định khi gửi - nhận - tổng hợp qua phần mềm

Khi gửi báo cáo Báo cáo kiểm kê tài sản cố định từ cấp dưới lên cấp trên thì với những tài sản lô sẽ được hiển thị dòng đại diện của lô (không hiển thị chi tiết từng tài sản trong lô)

 

 

Cách thao tác

 

1.Gửi báo cáo tại đơn vị QLTS

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Khai báo một số tài sản theo lô, thực hiện ghi tăng (nếu là tài sản mới)

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên, nhấn Lập báo cáo. Chọn báo cáo Báo cáo kiểm kê tài sản cố định, nhấn Lập báo cáo.

Tại màn hình danh sách báo cáo, nhấn Xem báo cáo vừa lập

 

kk phien ban truoc

 

bao cao kk phien ban nay

 

 

2.Tổng hợp báo cáo tại đơn vị tổng hợp

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên, phê duyệt các Báo cáo kiểm kê tài sản cố định mà đơn vị cấp dưới đã gửi lên.

 

phe duyet bao cao kk

 

Sau khi phê duyệt xong, chuyển sang menu Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

Tích chọn Báo cáo kiểm kê tài sản cố định, trên danh sách đơn vị tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo

Nhấn Lập báo cáo

Sau khi báo cáo đã tổng hợp xong, nhấn Xem báo cáo tổng hợp

Các tài sản theo dõi theo lô hiển thị trên báo cáo tương tự trường hợp lập báo cáo tại đơn vị cấp dưới: không hiển thị chi tiết từng tài sản trong lô mà chỉ hiển thị một dòng tài sản đại diện.