Phiên bản R66

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R66

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R66

 

1.Nghiệp vụ mới

1. Cán bộ QLTS mong muốn sẽ khi xuất khẩu danh sách tài sản có thể lấy được thông tin Mã loại tài sản để sử dụng để nhập khẩu nhanh vào phần mềm

2. Phòng tài chính kế hoạch huyện Đắk Song muốn chuyển danh sách tài sản phải kê khai lên phần mềm Đăng ký tài sản của Cục công sản theo yêu cầu của cơ quan chủ quản

 

2.  Nghiệp vụ thay đổi

1. Kế toán muốn khi chuyển loại TSCĐ theo TT 162, danh sách tài sản chưa được chuyển loại sẽ hiển thị lên ngay để không phải mất thêm thao tác chọn "Tất cả"

2. Kế toán muốn câu cảnh báo "Tài sản đã có phát sinh sau ngày chứng từ" rõ ràng hơn để tìm kiếm và sửa chữa được dễ dàng

3. Sau khi khách hàng thực hiện thao tác tính hao mòn, khách hàng muốn phần mềm không tự động thay đổi ngày tính hao mòn để biết được chính xác ngày bắt đầu tính hao mòn là ngày nào

4. Kế toán muốn thay đổi cách hiển thị tài sản trên các chứng từ phát sinh có chọn đến tài sản theo lô để dễ dàng quản lý hơn

5. Cán bộ QLTS mong muốn trên các báo cáo Sổ tài sản cố định khi gửi nhận qua phần mềm có thể hiển thị được dòng đại diện Lô thay vì hiển thị từng tài sản chi tiết trong lô

6. Cán bộ QLTS mong muốn trên các báo cáo Báo cáo kiểm kê TSCĐ khi gửi nhận qua phần mềm có thể hiển thị được dòng đại diện Lô thay vì hiển thị từng tài sản chi tiết trong lô