Kế toán muốn thay đổi cách hiển thị tài sản trên các chứng từ phát sinh có chọn đến tài sản theo lô để dễ dàng quản lý hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R66 >

Kế toán muốn thay đổi cách hiển thị tài sản trên các chứng từ phát sinh có chọn đến tài sản theo lô để dễ dàng quản lý hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Từ phiên bản R64, phần mềm đã cho phép người sử dụng khai báo và quản lý các tài sản có số lượng lớn theo lô tài sản, tuy nhiên trên các chứng từ phát sinh liên quan đến lô tài sản, cách hiển thị toàn bộ tài sản trong lô chưa thuận tiện cho người dùng khi sử dụng. Đáp ứng nhu cầu xem được thông tin Số lượng của Lô tài sản trước khi ghi giảm, khi ghi giảm và sau khi ghi giảm ngay trên chứng từ ghi giảm tài sản, từ phiên bản R66, phần mềm chỉ hiển thị dòng đại diện đối với các tài sản theo dõi theo lô trên các chứng từ phát sinh.

 

Mô tả

 

Trên các chứng từ phát sinh, tài sản lô sẽ chỉ hiển thị dòng tài sản đại diện. Ví dụ như sau:

 

chung tu ghi giam ts lo