Sau khi khách hàng thực hiện thao tác tính hao mòn, khách hàng muốn phần mềm không tự động thay đổi ngày tính hao mòn để biết được chính xác ngày bắt đầu tính hao mòn là ngày nào.

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R66 >

Sau khi khách hàng thực hiện thao tác tính hao mòn, khách hàng muốn phần mềm không tự động thay đổi ngày tính hao mòn để biết được chính xác ngày bắt đầu tính hao mòn là ngày nào.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Hiện tại, trên phần mềm QLTS.VN, khi người dùng thực hiện tính hao mòn tài sản cố định của năm N thì trong phần Thông tin chung/thông tin hao mòn của tài sản, ngày tính hao mòn sẽ chuyển thành 01/01/N+1. Cách hiển thị này khiến người dùng gặp khó khăn khi kiểm tra lại thông tin hao mòn của tài sản để đối chiếu số liệu.

Để đáp ứng nhu cầu theo dõi được cả thông tin ngày bắt đầu tính hao mòn và ngày tính hao mòn năm tài chính của các tài sản, tại phần Thông tin hao mòn của TSCĐ, phần mềm bổ sung và chỉnh lại các thông tin:

oNgày BĐ tính HM: Là ngày tính hao mòn của năm đầu tiên khi tài sản mới được nhập vào phần mềm

oNgày tính hao mòn: Là ngày bắt đầu tính hao mòn của năm hiện thời (năm tài chính)

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Thêm mới một tài sản. Tại màn hình Thêm tài sản, thông tin Ngày bắt đầu tính hao mòn được bổ sung trong phần Thông tin hao mòn của tài sản

 

them ts co ngay bd tinh hm

 

Khi thêm mới một tài sản, Ngày bắt đầu tính hao mòn (Ngày BĐ tính HM), Ngày tính hao mòn sẽ mặc định là ngày hiện tại của năm làm việc

Khi thay đổi lại Ngày mua về ngày trước năm theo dõi tài sản, Ngày BĐ tính HM thay đổi theo bằng Ngày mua, Ngày tính hao mòn thay đổi bằng ngày 01/01 của năm làm việc

Sau khi Cất tài sản, thông tin Ngày BĐ tính HM sẽ được hiển thị trên màn hình danh sách tài sản như sau

 

man hinh ds ts bd tinh hm

 

Đối với các tài sản đã nhập từ trước vào chương trình, phần mềm sẽ tự động cập nhật lại Ngày BĐ tính HM theo số liệu người dùng đã nhập khi Thêm tài sản

Thông tin Ngày BĐ tính HM sẽ không bị thay đổi trong suốt thời gian sử dụng của một tài sản

Đối với dữ liệu nhập khẩu, phần mềm sẽ dựa vào thông tin Ngày bắt đầu tính hao mòn trên file nhập khẩu để tính toán ra Ngày tính hao mòn của tài sản khi nhập khẩu vào phần mềm.