Kế toán muốn câu cảnh báo "Tài sản đã có phát sinh sau ngày chứng từ" rõ ràng hơn để tìm kiếm và sửa chữa được dễ dàng

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R66 >

Kế toán muốn câu cảnh báo "Tài sản đã có phát sinh sau ngày chứng từ" rõ ràng hơn để tìm kiếm và sửa chữa được dễ dàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Tại chức năng Trích khấu hao tài sản, khi thực hiện trích khấu hao cho một số tài sản đã có phát sinh sau ngày trích khẩu hao, phần mềm có hiển thị lên câu cảnh báo, tuy nhiên nội dung chưa rõ ràng gây khó khăn cho người dùng khi tìm kiếm đến tài sản đang được cảnh báo. Từ phiên bản này, nội dung thông báo sẽ được điều chỉnh lại rõ ràng hơn để người dùng có thể tìm kiếm và sửa chữa dễ dàng các tài sản có phát sinh sau ngày chứng từ.

 

Mô tả

 

Khi lập chứng từ Trích khấu hao tài sản, nếu trong danh sách tài sản lấy lên chứng từ có 1 hoặc 1 số tài sản đã có phát sinh một chứng từ khác sau ngày trích khấu hao thì khi cất chứng từ trích khấu hao, phần mềm sẽ chọn ra 1 tài sản đại diện và chứng từ phát sinh sau của tài sản đó để cảnh báo.

Khi lập chứng từ Trích khấu hao tài sản, nếu trong danh sách tài sản lấy lên chứng từ có 1 hoặc 1 số tài sản đã có phát sinh nhiều chứng từ khác sau ngày trích khấu hao thì phần mềm sẽ chọn ra đại diện 1 tài sản và chứng từ phát sinh cuối cùng của tài sản đó để cảnh báo.

Nội dung câu thông báo có dạng như sau:

 

canh bao chung tu phat sinh