Phiên bản R116

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R116

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R116

Cán bộ QLTS của Hà Nội muốn kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý tài sản dưới 500 triệu để đối chiếu với CSDL tài sản công