Cán bộ QLTS của Hà Nội muốn kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý tài sản dưới 500 triệu để đối chiếu với CSDL tài sản công

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R116 >

Cán bộ QLTS của Hà Nội muốn kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý tài sản dưới 500 triệu để đối chiếu với CSDL tài sản công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Giúp cán bộ QLTS của thành phố Hà Nội có thể kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý tài sản dưới 500 triệu để đối chiếu với cơ sở dữ liêu tài sản công của thành phố Hà Nội.

2. Chi tiết thay đổi

- Từ phiên bản R114, chương trình bổ sung báo cáo về nguyên giá, giá trị còn lại và hiện trạng sử dụng của từng loai tài sản dưới 500 triệu trong đơn vị đồng thời cho phép gửi nhận báo cáo với domain Hanoi.qlts.vn

Chi tiết các bước, anh/chị thực hiện như sau:

* Đơn vị QLTS

1. Vào Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

2. Nhấn đúp vào Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản khác có giá trị dưới 500 triệu đồng

3. Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Đến ngày, nhấn Đồng ý

QLTS001

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

QLTS002

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

2. Nhấn đúp vào Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản khác có giá trị dưới 500 triệu đồng

3. Trên giao diện Tham số báo cáo:

o Chọn Đến ngày cần in báo cáo

oTích chọn In báo cáo tổng hợp.

oNhấn Đồng ý

QLTS005

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

QLTS006

* Gửi báo cáo lên cấp trên

1. Vào Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

2. Nhấn Lập báo cáo

oChọn Kỳ báo cáo theo tháng và nhập thông tin Diễn giải (nếu có)

oTích chọn Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản khác có giá trị dưới 500 triệu đồng

oNhấn Lập báo cáo

QLTS003

3. Sau khi lập xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

QLTS004

* Nhận - Tổng hợp báo cáo

1. Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp

2. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên

3. Tìm và phê duyệt các báo cáo Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản khác có giá trị dưới 500 triệu đồng mà đơn vị cấp dưới đã gửi lên trong kỳ

QLTS007

4. Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

5. Tích chọn báo cáo Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản khác có giá trị dưới 500 triệu đồng

6. Nhấn Tiếp tục

QLTS009

7. Tại bước 2. Chọn đơn vị, tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản khác có giá trị dưới 500 triệu đồng

8. Nhấn Tiếp tục

QLTS0010

9. Tại bước 3. Lưu trữ báo cáo, nhấn Lập báo cáo

QLTS0011

10. Sau khi báo cáo đã tổng hợp xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên