Phiên bản R114

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R114

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong vòng lặp

 Nghiệp vụ mới

Bổ sung chức năng thu thập thông tin khách hàng sử dụng sản phẩm QLTS.VN của MISA

Cán bộ QLTS muốn cập nhật danh mục loại tài sản theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của tỉnh Khánh Hòa

 Nghiệp vụ thay đổi

Bổ sung ô nhập thông tin góp ý của khách hàng ở câu hỏi khảo sát về chất lượng khóa tập huấn của MISA

         Tiện ích

 

Tích hợp chatbot vào phần mềm QLTS.VN