Cán bộ QLTS muốn cập nhật danh mục loại tài sản theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của tỉnh Khánh Hòa để đảm bảo đúng quy định

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R114 >

Cán bộ QLTS muốn cập nhật danh mục loại tài sản theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của tỉnh Khánh Hòa để đảm bảo đúng quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành danh mục loại tài sản cố định chưa đủ tiêu chuẩn là TSCĐ hữu hình, danh mục loại tài sản cố định vô hình và đặc thù của tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND. Quyết định áp dụng từ năm 2019.

2. Chi tiết thay đổi

Trên dữ liệu QLTS của tỉnh Khánh Hòa, tại năm làm việc 2019 phần mềm bổ sung chức năng chuyển đổi loại tài sản theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tại Tài sản\Cập nhật Quyết định 02/2019/QĐ-UBND\Chuyển loại tài sản.

QD02.1

Chuyển đổi loại tài sản đối với đơn vị đã thực hiện chuyển đổi TT45/2018/TT-BTC

Chọn Tài sản\Cập nhật Quyết định 02/2019/QĐ-UBND\Chuyển loại tài sản.

Tại Bước 1 - Giới thiệu, anh/chị đọc kỹ nội dung thông báo sau đó nhấn Tiếp theo

QD02.2

Tại Bước 2 - Chuyển loại tài sản, nhấn Tiếp theo

QD02.3

Tại Bước 3 - Xác nhận, nhấn Thực hiện và xác nhận Đồng ý.

QD02.51

Bước 4 - Kết quả

QD02.8

Chuyển đổi loại tài sản đối với đơn vị chưa chuyển đổi TT45/2018/TT-BTC

Đơn vị thực hiện chuyển đổi TT45/2018/TT-BTC, chi tiết tại đây.

Thực hiện chuyển đổi loại tài sản theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND như hướng dẫn trên.

Hủy chuyển đổi loại tài sản theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Sau khi thực hiện chuyển đổi loại tài sản theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND thành công, cán bộ QLTS phát hiện chuyển sai loại tài sản, cán bộ có thể thực hiện Hủy bỏ chuyển đổi loại tài sản, chi tiết như sau:

Vào Tài sản\Cập nhật Quyết định 02/2019/QĐ-UBND\Hủy bỏ chuyển loại tài sản

QD02.9

Chọn các tài sản cần hủy chuyển đổi, nhấn Hủy bỏ chuyển đổi và xác nhận Đồng ý.

QD02.10

Lưu ý:

Phần mềm sẽ tự động chuyển đổi các tài sản có năm theo dõi là 2019 và các TSCĐ thuộc nhóm I - Tài sản cố định hữu hình

Đối với những loại tài sản mà chương trình không tự động mapping loại tài sản được khi chuyển đổi, cán bộ QLTS thực hiện chọn loại tài sản mới cho tài sản.

QD02.4

Sau khi thực hiện hủy bỏ chuyển đổi loại tài sản, cán bộ QLTS có thể thực hiện chuyển đổi lại cho tài sản như bình thường.