Bổ sung chức năng thu thập và cập nhật thông tin của khách hàng sử dụng sản phẩm của MISA

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R114 >

Bổ sung chức năng thu thập và cập nhật thông tin của khách hàng sử dụng sản phẩm của MISA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Đáp ứng nhu cầu có đúng và đầy đủ thông tin của khách hàng sử dụng phần mềm QLTS.VN của MISA để kịp thời tư vấn, hỗ trợ khi khách hàng có khó khăn, thắc mắc trong quá trình sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

- Từ phiên bản R114, chương trình bổ sung chức năng thu thập và cập nhật thông tin của khách hàng sử dụng phần mềm QLTS.VN.

Chi tiết các bước, anh/chị thực hiện như sau:

Sau khi đăng nhập, phần mềm hiển thị chức năng Cập nhật thông tin khách hàng

Thuthap1

Cán bộ QLTS thực hiện khai báo thông tin và nhấn Cập nhật hoặc Hủy bỏ nếu thông tin không thay đổi.