Phòng Tài chính Tây Hòa, Phú Yên muốn sử dụng mẫu "Báo cáo tài sản đã thanh lý và ghi giảm TSCĐ của đơn vị HCSN (Đặc thù U Minh Thượng) vì phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R68 >

Phòng Tài chính Tây Hòa, Phú Yên muốn sử dụng mẫu "Báo cáo tài sản đã thanh lý và ghi giảm TSCĐ của đơn vị HCSN (Đặc thù U Minh Thượng) vì phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Các đơn vị quản lý tài sản tại Phú Yên mong muốn sử dụng mẫu Báo cáo tài sản đã thanh lý và ghi giảm TSCĐ của đơn vị HCSN (đặc thù U Minh Thượng) do phù hợp với nhu cầu quản lý và sử dụng tại địa phương.

 

Cách thao tác

Đăng nhập vào đơn vị QLTS tại địa chỉ: phuyen.qlts.vn

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán, nhấn đúp chuột vào "Báo cáo tài sản đã thanh lý và ghi giảm TSCĐ của đơn vị HCSN"

Trên bảng tham số của báo cáo, chọn kỳ báo cáo mong muốn

Chọn chế độ in tổng hợp hoặc in chi tiết theo đơn vị (nếu đăng nhập vào đơn vị tổng hợp)

Nhấn Đồng ý để in báo cáo

 

bao cao tai san da thanh ly va ghi giam