Phiên bản R68

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R68

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R68

 

1.Nghiệp vụ thay đổi

 

1.Phòng Tài chính Tây Hòa, Phú Yên muốn sử dụng mẫu "Báo cáo tài sản đã thanh lý và ghi giảm TSCĐ của đơn vị HCSN (Đặc thù U Minh Thượng) vì phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị

2.Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ đề nghị xử lý

3.Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ điều chuyển

4.Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ ghi tăng

5.Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ kiểm kê

6.Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách hiển thị thông tin chung của tài sản theo lô tại giao diện chứng từ tính hao mòn

 

2.Tiện ích

 

1.Cán bộ QLTS muốn khi ghi giảm tài sản đã được đề nghị xử lý thì có thể lấy được hình thức xử lý và lý do từ đề nghị xử lý để không phải nhập lại trên chứng từ ghi giảm

2.Cán bộ QLTS mong muốn có tiện ích tìm kiếm nhanh đơn vị khi xem báo cáo để không phải tìm kiếm bằng mắt trong danh sách đơn vị

3.Cán bộ QLTS muốn hiển thị thông tin email khi thực hiện chức năng Lấy lại thông tin mật khẩu

4.Kế toán muốn có thể nhập nhanh lý do ghi giảm cho các tài sản khi ghi giảm nhiều tài sản cùng một lần

5.Kế toán muốn khi ghi tăng CCDC, thì màn hình chọn CCDC hiển thị được năm theo dõi để tránh nhầm lẫn khi làm việc

6.Bổ sung tính năng phản hồi thông tin qua Misajsc.amis.vn/Feedback đối với phần mềm QLTS.VN