Kế toán muốn khi ghi tăng CCDC, thì màn hình chọn CCDC hiển thị được năm theo dõi để tránh nhầm lẫn khi làm việc

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R68 >

Kế toán muốn khi ghi tăng CCDC, thì màn hình chọn CCDC hiển thị được năm theo dõi để tránh nhầm lẫn khi làm việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Đáp ứng nhu cầu hiển thị được năm theo dõi của từng công cụ dụng cụ, khi cán bộ thực hiện ghi tăng hoặc ghi giảm công cụ dụng cụ để tránh nhầm lẫn giữa các công cụ dụng cụ có trùng mã

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Vào menu Công cụ dụng cụ, chuyển sang chức năng Ghi tăng, nhấn Thêm

Trên chứng từ Thêm ghi tăng công cụ dụng cụ, nhấn Chọn công cụ dụng cụ chon ccdc

 

forn chon ccdc

 

Trên màn hình sẽ hiển thị đầy đủ các công cụ dụng cụ chưa ghi tăng tại đơn vị và đồng thời sắp xếp các công cụ dụng cụ theo thứ tự tăng dần Năm theo dõi

Chọn công cụ dụng cụ cần ghi tăng, sau đó nhấn Đồng ý

Trên màn hình Chọn công cụ dụng cụ của chức năng Ghi giảm, thông tin Năm theo dõi cũng đã được bổ sung, giao diện hiển thị tương tự như trên chứng từ Ghi tăng công cụ.