Cán bộ QLTS muốn khi ghi giảm tài sản đã được đề nghị xử lý thì có thể lấy được hình thức xử lý và lý do từ đề nghị xử lý để không phải nhập lại trên chứng từ ghi giảm

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R68 >

Cán bộ QLTS muốn khi ghi giảm tài sản đã được đề nghị xử lý thì có thể lấy được hình thức xử lý và lý do từ đề nghị xử lý để không phải nhập lại trên chứng từ ghi giảm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cán bộ Quản lý tài sản mong muốn lấy thông tin Hình thức ghi giảmLý do ghi giảm chuyển sang chứng từ Ghi giảm tương ứng khi sinh ghi giảm từ chứng từ Đề nghị xử lý đã lập để không phải nhập lại trên chứng từ ghi giảm

 

Cách thao tác

 
1. Sinh chứng từ Ghi giảm từ chứng từ Đề nghị xử lý

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Thêm mới một chứng từ Đề nghị xử lý

Nhập Phương án xử lýGhi chú cho tài sản được đề nghị xử lý

 

them dnxl

 

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ. Sau khi nhấn Cất, trên màn hình hiển thị thông báo sau

 

xac nhan sinh chung tu ghi giam

 

Nhấn Đồng ý để sinh chứng từ Ghi giảm

 

hinh thuc ghi giam tren ctu gg

 

 

Thông tin Phương án xử lýGhi chú trên chứng từ Đề nghị xử lý sẽ tương ứng với thông tin Hình thức ghi giảmLý do ghi giảm trên chứng từ Ghi giảm

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ

 

2. Ghi giảm tài sản chọn phiếu Đề nghị xử lý đã lập

 

Sau khi chọn tài sản trên chứng từ Đề nghị xử lý, nhấn Cất và Đóng

Vào menu Ghi giảm, thêm mới một chứng từ ghi giảm tài sản

Nhấn vào Chọn phiếu đề nghị xử lý chon phieu de nghi xl

 

chon phieu dn

 

 

Tích chọn phiếu Đề nghị xử lý đã lập, sau đó nhấn Đồng ý

Tài sản trên phiếu Đề nghị xử lý sẽ được chuyển thông tin xuống chứng từ Ghi giảm

Thông tin Phương án xử lýGhi chú trên chứng từ Đề nghị xử lý tương ứng với thông tin Hình thức ghi giảmLý do ghi giảm trên chứng từ Ghi giảm

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ