Cán bộ QLTS muốn quản lý tài sản chi tiết đến đơn vị đồng để đảm bảo dữ liệu chính xác

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R110 >

Cán bộ QLTS muốn quản lý tài sản chi tiết đến đơn vị đồng để đảm bảo dữ liệu chính xác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Từ phiên bản R110, để giảm thiểu sai sót của dữ liệu thì phần mềm không cho phép thực hiện thiết lập định dạng số đối với thông tin Số tiền của tài sản.

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R110, Trên Hệ thống\Tùy chọn\Định dạng số cán bộ QLTS có thể thực hiện thiết lập số chữ số sau dấu phẩy của thông tin Số tiền từ đó số liệu của tài sản có thể quản lý đến số thập phân. Tuy nhiên khi đã phát sinh số liệu mà khách hàng lại chỉnh sửa lại thông tin thiết lập này thì có thể sẽ dẫn tới việc sai sót số liệu.

- Từ phiên bản R110, Chương trình thay đổi cách thiết lập Định dạng số cho thông tin Số tiền không được lẻ đến hàng thập phân.

Thay đổi cụ thể như sau:

Vào menu Thiết lập\Tùy chọn\Định dạng số.

Chương trình đã bỏ thông tin Số tiền trên thiết lập định dạng số.

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_015