Phiên bản R110

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R110

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong vòng lặp

Tiện ích

Cán bộ QLTS muốn quản lý tài sản chi tiết đến đơn vị đồng để đảm bảo dữ liệu chính xác

Cải tiến giao diện nhập liệu một số chứng từ để dễ theo dõi được nhiều tài sản hơn

Cải tiến chức năng in báo cáo giúp khách hàng có thể thực hiện công việc khác trong lúc chờ in những báo cáo lớn

Cán bộ QLTS muốn xem được thông tin tên đơn vị và nhãn hiệu tài sản trên nhãn kiểm kê để hỗ trợ kiểm kê chính xác hơn