Cải tiến giao diện nhập liệu một số chứng từ để dễ theo dõi được nhiều tài sản hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R110 >

Cải tiến giao diện nhập liệu một số chứng từ để dễ theo dõi được nhiều tài sản hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Mở rộng chiều rộng màn hình các chứng từ giúp cán bộ QLTS dễ dàng theo dõi được các thông tin trên chứng từ

- Chuyển các chức năng sửa, xóa tài sản trên chứng từ về đầu dòng giúp cán bộ QLTS có thể nhanh chóng thực hiện các chức năng này

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R110, chiều rộng màn hình các chứng từ đang để nhỏ, các chức năng sửa/xóa dòng tài sản chi tiết đang để cuối dòng nên cán bộ QLTS phải kéo thanh công cụ mới xem được hết các thông tin cũng như khi sử dụng các chức năng sửa xóa dòng tài sản

- Từ phiên bản R110, chiều rộng màn hình các chứng từ sẽ được để rộng hơn giúp cán bộ QLTS có thể dễ dàng theo dõi các thông tin trên chứng từ. Ngoài ra, trên các dòng tài sản chi tiết của chứng từ, chức năng sửa/xóa sẽ được chuyển về đầu dòng giúp cán bộ QLTS có thể nhanh chóng thực hiện các chức năng này.

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_031

Danh sách các chứng từ thay đổi bao gồm:

1.Điều chuyển tài sản

2.Tính hao mòn tài sản

3.Trích khấu hao tài sản

4.Kiểm kê tài sản

5.Đề nghị xử lý tài sản

6.Ghi giảm tài sản

7. Điều chuyển CCDC

8.Ghi giảm CCDC

9.Phân bổ CCDC

10.Kiểm kê CCDC