Phiên bản R102

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R102

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R102

Nghiệp vụ thay đổi

Cập nhật Mẫu số 03-TSC-MSTT - Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung theo Nghị định 151

Cán bộ QLTS mong muốn theo dõi tình hình tăng giảm nguyên giá, số hao mòn năm, giá trị còn lại của TSCĐ trên một báo cáo