Cập nhật Mẫu số 03-TSC-MSTT - Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung theo Nghị định 151

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R102 >

Cập nhật Mẫu số 03-TSC-MSTT - Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung theo Nghị định 151

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ năm 2018, phần mềm bổ sung Mẫu số 03-TSC-MSTT - Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung theo mẫu báo cáo hướng dẫn tại Nghị định 151/NĐ-CP giúp:

Cán bộ QLTS in Mẫu số 03-TSC-MSTT - Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của đơn vị và gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên.

Cán bộ QLTS đơn vị cấp trên thực hiện tổng hợp Mẫu số 03-TSC-MSTT - Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của đơn vị con để gửi trung tâm mua sắm tập trung.

2. Hướng dẫn chi tiết

Xem báo cáo tại đơn vị

Vào Báo cáo\Báo cáo quản trị

Nhấn đúp vào Mẫu số 03-TSC-MSTT - Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung

Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, nhấn Đồng ý

R102_Bang_tong_hop_1

Kiểm tra số liệu báo cáo

R102_Bang_tong_hop_2

Gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên

Vào Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Nhấn Lập báo cáo

Chọn Kỳ báo cáo theo quý hoặc năm và nhập thông tin Diễn giải (nếu có)

Chọn Mẫu số 03-TSC-MSTT - Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung

Nhấn Lập báo cáo

R102_Bang_tong_hop_3

Sau khi lập xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên.

R102_Bang_tong_hop_4

Tổng hợp báo cáo

Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp

Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo cấp dưới gửi lên

Tìm và phê duyệt các báo cáo Mẫu số 03-TSC-MSTT - Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung mà đơn vị cấp dưới đã gửi lên trong kỳ

R102_Bang_tong_hop_5

Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

Tích chọn báo cáo Mẫu số 03-TSC-MSTT - Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung

Nhấn Tiếp tục

R102_Bang_tong_hop_6

Tại bước 2. Chọn đơn vị, tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo Mẫu số 03-TSC-MSTT - Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung

Nhấn Tiếp tục

R102_Bang_tong_hop_7

Tại bước 3. Lưu trữ báo cáo, nhấn Lập báo cáo

R102_Bang_tong_hop_8

Sau khi báo cáo đã tổng hợp xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

R102_Bang_tong_hop_9