Cán bộ QLTS mong muốn theo dõi tình hình tăng giảm nguyên giá, số hao mòn năm, giá trị còn lại của TSCĐ trên một báo cáo

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R102 >

Cán bộ QLTS mong muốn theo dõi tình hình tăng giảm nguyên giá, số hao mòn năm, giá trị còn lại của TSCĐ trên một báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Để đáp ứng mong muốn theo dõi tình hình tăng giảm nguyên giá TSCĐ, số hao mòn năm, giá trị còn lại của TSCĐ trên cùng một báo cáo để cán bộ QLTS nhanh chóng đối chiếu với báo cáo quyết toán của đơn vị, phần mềm bổ sung Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại). Trong đó, báo cáo bổ sung thêm thông tin về Giá trị còn lại của các tài sản (đầu kỳ, tăng trong kỳ, giảm trong kỳ và cuối kỳ), đồng thời, hiển thị số hao mòn trong kỳ của tài sản (Tỷ lệ % và Giá trị).

2. Hướng dẫn chi tiết

Xem báo cáo tại đơn vị QLTS

Vào Báo cáo\Báo cáo quản trị

Nhấn đúp vào Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại)

Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, nhấn Đồng ý

R102_Tang_giam_TSCD_1

Kiểm tra số liệu báo cáo

Gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên

Vào Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Nhấn Lập báo cáo

Chọn Kỳ báo cáo theo quý hoặc năm và nhập thông tin Diễn giải (nếu có)

Chọn Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại)

Nhấn Lập báo cáo

R102_Tang_giam_TSCD_3

Sau khi lập xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên.

R102_Tang_giam_TSCD_4

Xem báo cáo tại đơn vị tổng hợp

Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp

Vào Báo cáo\Báo cáo quản trị

Nhấn đúp vào Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại)

Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn các tham số báo cáo:

Chọn Kỳ báo cáo

Chọn In báo cáo tổng hợp

Tích chọn In chi tiết theo từng đơn vị (tùy chọn)

Nhấn Đồng ý

R102_Tang_giam_TSCD_6

Tổng hợp báo cáo

Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp

Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo cấp dưới gửi lên

Tìm và phê duyệt các báo cáo Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại) mà đơn vị cấp dưới đã gửi lên trong kỳ

R102_Tang_giam_TSCD_7

Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

Tích chọn báo cáo Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại)

Nhấn Tiếp tục

R102_Tang_giam_TSCD_8

Tại bước 2. Chọn đơn vị, tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại)

Nhấn Tiếp tục

R102_Tang_giam_TSCD_9

Tại bước 3. Lưu trữ báo cáo, nhấn Lập báo cáo

R102_Tang_giam_TSCD_12

Sau khi báo cáo đã tổng hợp xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

R102_Tang_giam_TSCD_11