Phiên bản R104.1

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R104.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R104.1

Tiện ích

Cán bộ QLTS mong muốn hướng dẫn cụ thể việc không cập nhật TT 45 sẽ không nhìn thấy tài sản trong danh sách tài sản để khách hàng dễ hiểu hơn