Cán bộ QLTS muốn phần mềm cảnh báo rõ ràng và cụ thể hơn khi khai báo tài sản thiếu hiện trạng sử dụng

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R113 >

Cán bộ QLTS muốn phần mềm cảnh báo rõ ràng và cụ thể hơn khi khai báo tài sản thiếu hiện trạng sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Thay đổi lại nội dung cảnh báo rõ ràng và cụ thể hơn khi khai báo tài sản thiếu hiện trạng sử dụng để cán bộ QLTS có thể thực hiện khai báo tài sản đúng, đủ thông tin một cách dễ dàng hơn.

2. Chi tiết thay đổi

- Trước phiên bản R113, khi khai báo tài sản mà chưa có thông tin hiện trạng sử dụng, phần mềm sẽ hiển thị thông báo: Cần phải khai báo thông tin Hiện trạng sử dụng. Tuy nhiên, tại tab Thông tin chung không có thông tin Hiện trạng sử dụng nên cán bộ QLTS không biết khai báo ở đâu.

- Từ phiên bản R113, chương trình thay đổi lại nội dung cảnh báo rõ ràng và cụ thể hơn để cán bộ QLTS biết khai báo thông tin Hiện trạng sử dụng tại tab Thông tin kê khai.

Chi tiết các bước, anh/chị thực hiện như sau:

Nhấn Thêm tài sản, thực hiện khai báo các thông tin tài sản tại tab Thông tin chung.

R113_HTSD

Nhấn Cất. Khi đó, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập thông tin Hiện trạng sử dụng của tài sản.

R113_HTSD1

Nhấn Đóng trên câu cảnh báo, phần mềm sẽ tự động chuyển sang tab Thông tin kê khai để cán bộ QLTS có thể khai báo thông tin Hiện trạng sử dụng của tài sản.

R113_HTSD5

Lưu ý:

Đối với Loại tài sản kê khai là Đất/Nhà thì thông tin Hiện trạng sử dụng khai báo bằng cách nhập số diện tích cho các hiện trạng sử dụng như Làm TSLV, Làm CSHĐSN, Sử dụng khác, ....

R113_HTSD5

Đối với Loại tài sản kê khai là Ô tô/Tài sản khác trên 500 triệu/Tài sản khác dưới 500 triệu thì thông tin Hiện trạng sử dụng khai báo bằng cách chọn một hoặc nhiều thông tin hiện trạng sử dụng.

R113_HTSD3