Cán bộ QLTS muốn in được các báo cáo theo TT144 cho các tài sản phát sinh trước năm 2018 để nộp báo cáo cho đơn vị chủ quản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R113 >

Cán bộ QLTS muốn in được các báo cáo theo TT144 cho các tài sản phát sinh trước năm 2018 để nộp báo cáo cho đơn vị chủ quản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Cho phép cán bộ QLTS có thể in, lập, gửi - nhận - tổng hợp các báo cáo kê khai theo TT144 tại các năm làm việc trước 2018.

- Cho phép cán bộ QLTS có thể in, lập, gửi - nhận - tổng hợp cho các tài sản phát sinh trước năm 2018 bằng các báo cáo kê khai theo TT144

2. Chi tiết thay đổi

- Trước phiên bản R113:

Các báo cáo kê khai theo TT144 chỉ cho phép in - gửi - nhận - tổng hợp từ năm 2018 trở đi.

Các tài sản có năm ghi tăng < năm theo dõi thì không hiển thị lên các báo cáo kê khai.

- Từ phiên bản R113, phần mềm QLTS cho phép:

In - gửi - nhận - tổng hợp các báo cáo kê khai theo TT144 tại các năm làm việc <2018. Danh sách các báo cáo kê khai bao gồm:

oMẫu số 04a-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị

oMẫu số 04b-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị

oMẫu số 04c-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai tài sản khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị

oMẫu số 06b-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

oMẫu số 06c-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là xe ô tô

oMẫu số 06d-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác

oMẫu số 08a-ĐK-TSC - Phần 1 - Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công

oMẫu số 08a-ĐK-TSC - Phần 2 - Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công

oMẫu số 08a-ĐK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công

oMẫu số 08b-ĐK-TSC - Phần 1 - Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản công

oMẫu số 08b-ĐK-TSC - Phần 2 - Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản công

oMẫu số 08b-ĐK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản công

Thực hiện kê khai bù tất cả các báo cáo chưa được kê khai trước đó lên đơn vị cấp trên, bao gồm:

oMẫu số 04a-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị

oMẫu số 04b-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị

oMẫu số 04c-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai tài sản khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Riêng đối với Mẫu số 04c-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai tài sản khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị phần mềm cho phép kê khai các tài sản dưới 500 triệu theo đúng quy định tại TT144

04c

Chi tiết các bước, anh/chị thực hiện như sau:

Ví dụ: Tại đơn vị A năm 2017 có phát sinh tài sản chưa thực hiện kê khai như sau:

- Thêm 2 tài sản ô tô có ngày ghi tăng là 21/03/2017 và 27/03/2017

- Thêm 2 tài sản ô tô có ngày ghi tăng là 01/01/2015 và 01/01/2004

* Đơn vị QLTS thực hiện in báo cáo kê khai tài sản phát sinh trong kỳ

Vào Báo cáo\Báo cáo kê khai TSNN, chọn in Mẫu số 04b-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị

R113_144

Chọn tham số báo cáo, nhấn Đồng ý

R113_144_1

Xem số liệu báo cáo. Số liệu báo cáo hiển thị các tài sản ô tô có ngày ghi tăng thuộc kỳ in báo cáo.

R114_2

* Đơn vị QLTS thực hiện in báo cáo kê khai bù tất cả các tài sản

Vào Báo cáo\Báo cáo kê khai TSNN, chọn in Mẫu số 04b-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị

R113_144

Chọn tham số báo cáo, nhấn Đồng ý

R113_144_3

Xem số liệu báo cáo. Số liệu báo cáo hiển thị các tài sản ô tô có chứng từ ghi tăng trong kỳ và các tài sản ô tô chưa kê khai đến kỳ in báo cáo.

R113_114_4

* Đơn vị QLTS thực hiện gửi báo cáo kê khai theo TT144 lên đơn vị cấp trên

Vào Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên, nhấn Lập báo cáo

Trên giao diện Lập báo cáo, thực hiện:

Chọn Kỳ báo cáo

Chọn mẫu báo cáo cần lập

Tích chọn kê khai bù tất cả các tài sản (nếu cần)

Nhấn Lập báo cáo

R113_114_GN

Trên màn hình danh sách báo cáo gửi đơn vị cấp trên, nhấn Gửi báo cáo

R113_144_GH2

Sau đó, đơn vị tổng hợp thực hiện phê duyệt và tổng hợp báo cáo bình thường. Chi tiết anh/chị xem tại đây