Phiên bản R117

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R117

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R117

Cập nhật mẫu phiếu gia hạn/cập nhật và xuất HĐTC cho các sản phẩm khối HCSN