Đơn vị chủ quản muốn in danh sách các đơn vị sử dụng phần mềm QLTS để nộp Bộ tài chính

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R118 >

Đơn vị chủ quản muốn in danh sách các đơn vị sử dụng phần mềm QLTS để nộp Bộ tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Giúp cán bộ quản lý tài sản đơn vị chủ quản có thể dễ dàng in được danh sách các đơn vị đã mua phần mềm QLTS.VN để nộp báo cáo lên Bộ tài chính, đồng thời có thể theo dõi được hạn sử dụng phần mềm của từng đơn vị cấp dưới để nhắc nhở việc đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm kịp thời.

2. Chi tiết thay đổi

- Từ phiên bản R118, chương trình bổ sung chức năng cho phép in danh sách các đơn vị đã mua phần mềm QLTS.VN

Chi tiết các bước, anh/chị thực hiện như sau:

* Đơn vị chủ quản thực hiện như sau

1. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo. Chọn tab Danh sách đơn vị đã mua phần mềm

2. Tại đây chương trình đã lấy lên danh sách các đơn vị cấp dưới đã mua phần mềm QLTS.VN

QLTS_R118_007

3. Nhấn Xuất khẩu.

QLTS_R118_008

5. Cán bộ QLTS đơn vị chủ quản theo dõi danh sách đơn vị cấp dưới đã mua phần mềm QLTS.VN dưới dạng file excel.

QLTS_R118_009