Đơn vị chủ quản muốn thống kê các đơn vị không phát sinh số liệu mới trên phần mềm

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R118 >

Đơn vị chủ quản muốn thống kê các đơn vị không phát sinh số liệu mới trên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Giúp cán bộ quản lý tài sản đơn vị chủ quản có thể dễ dàng thống kê được các đơn vị không phát sinh số liệu mới trên phần mầm QLTS.VN trong năm để tăng cường giám sát tình hình sử dụng phần mềm

2. Chi tiết thay đổi

- Trước phiên bản R118, chương trình đã cho phép in Danh sách đơn vị chưa khai báo tài sản tuy nhiên lại chưa cho phép đơn vị chủ quản theo dõi tài sản hàng năm của đơn vị cấp dưới

- Từ phiên bản R118, chương trình đổi tên từ Danh sách đơn vị chưa khai báo tài sản thành Danh sách đơn vị không sử dụng phần mềm và cho phép đơn vị chủ quản thống kê được danh sách theo từng năm.

Chi tiết các bước, anh/chị thực hiện như sau:

* Đơn vị chủ quản muốn theo dõi danh sách đơn vị cấp dưới chưa từng sử dung phần mềm QLTS.VN

1. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo. Chọn tab Danh sách đơn vị không sử dụng phần mềm

2. Tích chọn tại phần Không sử dụng phần mềm. Nhấn Tìm kiếm

3. Tại đây chương trình đã lấy lên danh sách các đơn vị chưa từng sử dụng phần mềm QLTS.

QLTS_R118_004

4. Nhấn Xuất khẩu.

QLTS_R118_005

5. Cán bộ QLTS đơn vị chủ quản theo dõi danh sách đơn vị không sử dụng phần mềm trong năm dưới dạng file excel.

QLTS_R118_006

* Đơn vị chủ quản muốn theo dõi danh sách đơn vị cấp dưới không sử dụng phần mềm QLTS.VN trong năm

1. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo. Chọn tab Danh sách đơn vị không sử dụng phần mềm

2. Tích chọn tại phần Không sử dụng phần mềm trong năm, lựa chọn năm cần theo dõi danh sách. Nhấn Tìm kiếm

3. Tại đây chương trình đã lấy lên danh sách các đơn vị không sử dụng phần mềm trong năm.

QLTS_R118_001

4. Nhấn Xuất khẩu.

QLTS_R118_002

5. Cán bộ QLTS đơn vị chủ quản theo dõi danh sách đơn vị không sử dụng phần mềm trong năm dưới dạng file excel.

QLTS_R118_003