Phiên bản R118

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R118

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R118

Đơn vị chủ quản muốn thống kê các đơn vị không phát sinh số liệu mới trên phần mềm

Đơn vị chủ quản muốn in danh sách các đơn vị sử dụng phần mềm QLTS để nộp Bộ tài chính