Phiên bản R121

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R121

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R121:

Cán bộ QLTS muốn biết cần thực hiện những thao tác gì trên phần mềm trước khi lập báo cáo quyết toán cuối năm để số liệu báo cáo chính xác