Cán bộ QLTS muốn sửa lại nguồn hình thành đúng thực tế để khi kết nối Mimosa hạch toán kế toán chính xác

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R122 >

Cán bộ QLTS muốn sửa lại nguồn hình thành đúng thực tế để khi kết nối Mimosa hạch toán kế toán chính xác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS chuyển nguồn hình thành cho tài sản theo đúng thực tế để khi kết nối với phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET sẽ hạch toán chính xác cho từng tài sản.

(Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, tài sản cố định sẽ căn cứ theo nguồn hình thành để hạch toán các nghiệp vụ ghi tăng, tính hao mòn/khấu hao, ghi giảm tài sản)

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R122, đơn vị không quan tâm đến nguồn hình thành nên khi khai báo tài sản thường bị sai nguồn hình thành. Từ năm 2018, khi kết nối với phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET chương trình tự động hạch toán theo nguồn hình thành nên đơn vị phải sửa lại hạch toán cho từng tài sản rất mất công.

Kể từ phiên bản R122, chương trình chuyển nhanh nguồn hình thành tài sản cho một hoặc một số tài sản của đơn vị sang nguồn hình thành khác.

Xem hướng dẫn cách chuyển đổi nguồn hình thành của tài sản tại đây.