Phiên bản R122

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R122

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R122:

1. Cán bộ QLTS muốn cập nhật danh mục loại tài sản theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của tỉnh Thái Bình để đảm bảo đúng quy định

2. Cán bộ QLTS muốn sửa lại nguồn hình thành đúng thực tế để khi kết nối Mimosa hạch toán kế toán chính xác