1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS cập nhật danh mục loại tài sản theo Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của tỉnh Ninh Bình để đảm bảo đúng quy định.

Câu chuyện nghiệp vụ: Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 34/2019/QĐ - danh mục loại tài sản cố định chưa đủ tiêu chuẩn là TSCĐ hữu hình, danh mục loại tài sản cố định vô hình và đặc thù của tỉnh Ninh Bình. Trong đó:
- Loại TSCĐ vô hình chi tiết thêm 13 loại TSCĐ con
- Loại TSCĐ chưa đủ tiêu chuẩn là TSCĐ hữu hình: Quy định chi tiết danh mục, thời gian sử dụng tỷ lệ hao mòn của những tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Quyết định áp dụng từ kỳ tính hao mòn năm 2019

Lưu ý: chức năng này chỉ đáp ứng cho đơn vị tỉnh Ninh Bình.

2. Chi tiết thay đổi

Trên dữ liệu QLTS của tỉnh Ninh Bình, phần mềm bổ sung chức năng chuyển đổi loại tài sản theo Quyết định 34/2019/QĐ-UBND tại menu Tài sản\Cập nhật Quyết định 34/2019/QĐ-UBND\Chuyển loại tài sản.

ninhbinh_01

hmtoggle_plus1Chuyển loại tài sản theo Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

1. Vào menu Tài sản\Cập nhật Quyết định 34/2019/QĐ-UBND\Chuyển loại tài sản.

ninhbinh_01

2. Đọc kỹ nội dung thông báo, nhấn Tiếp theo.

ninhbinh_02

3. Chương trình đã tự động chuyển loại mới cho 1 số tài sản theo Quyết định 34 tại phần Danh sách tài sản theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND.

4. Với những tài sản chưa được chương trình tự động chuyển đổi sang Quyết định 34 sẽ hiển thị ở phần Danh sách tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC.

ninhbinh_03

5. Lúc này, cán bộ QLTS cần phải tự chuyển đổi tài sản sang Quyết định 34 hoặc cũng có thể giữ nguyên không chuyển đổi.

Để tự chuyển đổi sang Quyết định 34 thực hiện như sau:

Tích chọn tài sản tại Danh sách tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC, nhấn vào biểu tượng R122.1_thai binh_08.

Chọn loại tài sản cần chuyển đổi sang Quyết định 34.

Nhấn Chọn.

ninhbinh_04

6. Sau khi chuyển đổi xong, nhấn Tiếp theo.

7. Chương trình hiển thị kết quả chuyển đổi. Nếu có tài sản không hợp lệ thì nhấn Tải danh sách tài sản không hợp lệ ra file excel để xem chi tiết.

8. Nhấn Thực hiện. Chương trình chuyển đổi tài sản theo Quyết định số 34 thành công.

ninhbinh_05

=> Sau khi chuyển đổi:

Chương trình tự động lập chứng từ đánh giá lại để cập nhật thông tin loại tài sản và tỷ lệ hao mòn theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND.

Chương trình tự động cập nhật các chứng từ phát sinh trong năm 2019 theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND.

Nếu đã tính hao mòn năm 2019, thì đơn vị cần lập lại chứng từ này. Xem hướng dẫn lập chứng từ tính hao mòn tại đây.

hmtoggle_plus1Hủy chuyển đổi theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND

Sau khi thực hiện chuyển đổi loại tài sản theo Quyết định 34/2019/QĐ-UBND thành công, cán bộ QLTS phát hiện chuyển sai loại tài sản, cán bộ có thể thực hiện Hủy bỏ chuyển đổi loại tài sản, chi tiết như sau:

1. Vào menu Tài sản\Cập nhật Quyết định 34/2019/QĐ-UBND\Hủy bỏ chuyển loại tài sản.

ninhbinh_08

2. Tích chọn các tài sản cần hủy bỏ chuyển đổi. Nhấn Hủy bỏ chuyển đổi.

3. Nhấn Đồng ý để chắc chắn muốn thực hiện chuyển đổi.

ninhbinh_09

4. Sau khi thực hiện hủy bỏ chuyển đổi loại tài sản, cán bộ QLTS có thể thực hiện chuyển đổi lại cho tài sản như bình thường.

Lưu ý: Với những tài sản chưa thực hiện chuyển đổi loại tài sản theo TT 45/2018/TT-BTC thì cần thực hiện chuyển đổi sang TT 45 trước rồi mới chuyển đổi sang Quyết định 34.