Phiên bản R123

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R123

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R123:

1. Kế toán mong muốn cập nhật quyết định 11/2019/QĐ-UBND theo đặc thù của tỉnh Thanh Hóa

2. Kế toán mong muốn cập nhật quyết định 34/2019/QĐ-UBND theo đặc thù của tỉnh Ninh Bình