Phiên bản R86

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R86

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề phát triển trong phiên bản R86

Cán bộ QLTS muốn tổng hợp được đăng ký mua sắm tài sản tập trung của các đơn vị trực thuộc để gửi lên Cơ quan mua sắm tập trung cấp tỉnh