Cán bộ QLTS muốn ghi nhận đầy đủ các thông tin trên nhãn thiết bị y tế để tiện truy xuất nguồn gốc thiết bị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R94 >

Cán bộ QLTS muốn ghi nhận đầy đủ các thông tin trên nhãn thiết bị y tế để tiện truy xuất nguồn gốc thiết bị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

 

Theo quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP về việc quản lý trang thiết bị y tế, các đơn vị cung cấp thiết bị y tế có trách nhiệm dãn nhãn thiết bị y tế. Cán bộ QLTS muốn ghi nhận đầy đủ các thông tin trên nhãn thiết bị y tế để tiện truy xuất nguồn gốc thiết bị.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

 

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ, tích chọn Quản lý thiết bị y tế

 

      Tuy_chon_QLTBYT1

 

Thêm mới tài sản cố định

 

      TBYT2

 

Để ghi nhận tất các các thông tin trên nhãn thiết bị y tế, thực hiện khai báo thông tin tại tab Thông tin khác

 

Tích chọn Là thiết bị y tế

 

Thực hiện khai báo các thông tin thiết bị y tế như Loại thiết bị y tế, Nhóm thiết bị y tế, Số lưu hành...

 

    TBYT3

 

Nhấn Cất để lưu tài sản và thông tin thiết bị y tế

 

Thực hiện tương tự đối với Công cụ dụng cụ

 

Lưu ý: Ngoài cách thực hiện khai báo trực tiếp các tài sản cố định/công cụ dụng cụ loại thiết bị y tế trên chương trình, cán bộ QLTS có thể khai báo các thông tin thiết bị y tế trên file nhập khẩu và thực hiện nhập khẩu vào chương trình.

Nhap_khau_TBYT