Khi đăng ký gia hạn trực tuyến, khách hàng cần biết thời hạn thanh toán tối đa để đảm bảo chính sách bán hàng của MISA

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R112 >

Khi đăng ký gia hạn trực tuyến, khách hàng cần biết thời hạn thanh toán tối đa để đảm bảo chính sách bán hàng của MISA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Từ phiên bản R112, phần mềm QLTS bổ sung tính năng xác nhận cam kết khi người dùng gia hạn trực tuyến trên phần mềm QLTS.VN để khách hàng có thể biết rõ thời hạn cần thanh toán tối đa để đảm báo chính sách bán hàng của MISA

2. Hướng dẫn chi tiết

- Từ phiên bản R111, khi đăng ký gia hạn trực tuyến phần mềm QLTS.VN bổ sung tính năng xác nhận cam kết để không bị gián đoạn công việc

Thay đổi cụ thể như sau:

Khi thời hạn sử dụng phần mềm sắp hết và cán bộ tổ chức đăng nhập vào phần mềm thì chương trình sẽ hiển thị thông báo

QLTS_R112_007

Nhấn vào chữ tại đây trên dòng thông báo, phần mềm chuyển sang màn hình Đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm để anh/chị khai báo các Thông tin đơn vị đăng ký, Thông tin đơn hàng và Thông tin thanh toán.

QLTS_R112_008

Tại phần Thông tin thanh toán, cán bộ tài sản đọc kỹ thông báo của phần mềm "Quý đơn vị cần cam kết thanh toán, MISA sẽ xem xét cấp tài nguyên tạm thời để Quý đơn vị tiếp tục sử dụng phần mềm. Sau thời hạn cam kết, nếu không thực hiện thanh toán MISA sẽ thu hồi tài nguyên, Quý đơn vị sẽ không tiếp tục sử dụng phần mềm được nữa". Sau đó nhập Hạn thanh toán và Nguồn kinh phí thanh toán.

Lưu ý:

oHạn thanh toán phải nhỏ hơn Ngày bắt đầu gia hạn + 90 ngày. Ví dụ: Đơn vị bắt đầu gia hạn vào ngày 12/03/2019 thì hạn thanh toán của đơn vị phải <=09/06/2019

oHạn thanh toán phải nhỏ hơn ngày 31/01/năm tiếp theo sau năm tài chính. Ví dụ: Đơn vị bắt đầu gia hạn phần mềm ngày 31/12/2019 thì hạn thanh toán phải <=31/01/2020

Tích chọn "Tôi đồng ý cam kết đúng hạn" để xác nhận việc đồng ý thanh toán đúng hạn như đã cam kết cho MISA.

Nhấn Tiếp tục tại phần 3 - Xác nhận thanh toán, anh/chị có thể xem thông tin Thời gian thanh toán chậm nhất đã khai báo tại Bước 1.

QLTS_R112_009

Nhấn Đăng ký để đăng ký gia hạn phần mềm