Cán bộ QLTS muốn xác định rõ ngày chuyển đổi TSCĐ thành CCDC để dễ dàng làm việc hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R112 >

Cán bộ QLTS muốn xác định rõ ngày chuyển đổi TSCĐ thành CCDC để dễ dàng làm việc hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ quản lý tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi những tài sản cố định thành công cụ dụng cụ theo đúng ngày chuyển đổi mà đơn vị mong muốn

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R112, chương trình đã đáp ứng việc thực hiện chuyển đổi TSCĐ thành CCDC nhưng với những đơn vị muốn lập bù chứng từ chuyển đổi thì không thể thay đổi được ngày thực hiện chuyển đổi khiến cho việc không chuyển đổi được tài sản.

- Từ phiên bản R112, phần mềm bổ sung việc ngày chuyển đổi giúp cán bộ quản lý tài sản có thể dễ dàng chọn được ngày chuyển đổi TSCĐ thành CCDC, chi tiết các bước thực hiện chuyển đổi anh/chị như sau:

Lưu ý: Trên màn hình Chuyển đổi TSCĐ thành CCDC chỉ lấy lên những tài sản chưa có phát sinh sau ngày chuyển đổi, những tài sản chưa có phát sinh chứng từ ghi giảm và các tài sản này đều có nguyên giá nhỏ hơn 500 triệu.

Vào menu Tài sản\Chuyển đổi TSCĐ thành CCDC

Nhập Ngày chuyển đổi

QLTS_R112_001

Nhấn Chọn tài sản để lựa chọn những tài sản cần chuyển đổi thành CCDC

Tích chọn những tài sản cần chuyển đổi, nhấn Đồng ý

QLTS_R112_002

Phần mềm lấy lên thông tin chuyển đổi từ tài sản cố định thành công cụ dụng cụ: Mã tài sản, Tên tài sản, Mã CCDC... Anh/chị thực hiện kiểm tra và khai báo lại các thông tin theo nhu cầu của đơn vị.

Nhấn Thực hiện.

QLTS_R112_003

Phần mềm hiển thị thông báo về việc xác nhận chuyển đổi. Nhấn để thực hiện chuyển đổi.

QLTS_R112_004

Sau khi thực hiện chuyển đổi tài sản cố định thành CCDC thì phần mềm tự động:

Sinh chứng từ ghi giảm cho tài sản cố định

QLTS_R112_005

Đồng thời sinh chứng từ ghi tăng cho CCDC

QLTS_R112_006

Chi tiết các trường hợp chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ anh/chị tham khảo tại đây.