Phiên bản R111

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R111

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong vòng lặp

Tiện ích

Cập nhật hệ thống quản lý tài khoản, mật khẩu theo tiêu chuẩn CSA STAR

Cán bộ QLTS muốn biết thông tin mã tài sản, năm sử dụng tài sản cần đề nghị xử lý để cơ quan chủ quan phê duyệt dễ dàng hơn

Khi kết nối phần mềm QLTS và Mimosa 2019, cán bộ QLTS muốn hạch toán đầy đủ với tất cả các loại tài sản

Cán bộ QLTS muốn chuyển số hao mòn trên phần mềm QLTS sang hạch toán kế toán chính xác

Cán bộ QLTS muốn hiển thị những tài sản có nguyên giá bằng 0 lên Sổ tài sản cố định để đảm bảo đầy đủ tài sản

Cán bộ QLTS muốn được hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144

Khi xem bảng tính hao mòn TSCĐ, cán bộ QLTS muốn đối chiếu với tổng số hao mòn trên Sổ TSCĐ