Cán bộ QLTS muốn hiển thị những tài sản có nguyên giá bằng 0 lên Sổ tài sản cố định để đảm bảo đầy đủ tài sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R111 >

Cán bộ QLTS muốn hiển thị những tài sản có nguyên giá bằng 0 lên Sổ tài sản cố định để đảm bảo đầy đủ tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ quản lý tài sản có thể theo dõi được những tài sản có nguyên giá bằng 0 trên sổ tài sản cố định, đảm bảo số lượng TSCĐ trên sổ khới với số lượng tài sản thực tế tại đơn vị.

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R111, những tài sản có nguyên giá bằng 0 sẽ không được lấy lên báo cáo Sổ tài sản cố định.

- Từ phiên bản R111, đối với những tài sản có nguyên giá bằng 0 thì khi in Sổ tài sản cố định vẫn lấy lên thông tin của các tài sản này đáp ứng nhu cầu theo dõi quản lý về hiện vật của đơn vị.

Thay đổi cụ thể như sau:

Ví dụ: Đơn vị có tài sản cũ là bộ máy vi tính có nguyên giá bằng 0 và đơn vị đang sử dụng, trên danh sách tài sản vẫn hiển thị tài sản.

QLTS_R111_06

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

Chọn in Mẫu số S24-H: Sổ tài sản cố định

Trên Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo. Nhấn Đồng ý.

QLTS_R111_07

Trên báo cáo hiển thị cả các tài sản chỉ quản lý về mặt hiện vật có nguyên giá = 0.

QLTS_R111_08